Elektroinštalácie

Lehoty odborných prehliadok a odborných skúšok elektrických zariadení

 

Lehoty pravidelných revízií elektrických zariadení
podľa STN 33 1500
Lehoty revízií v rokoch
Lehoty pravidelných revízií podľa určeného prostredia
 Základné 5
 Základné 5
 Studené 3
 Horúce 3
 Vlhké 3
 Mokré 1
 So zvýšeniu koróznou agresivitou 3
 S extrémnou koróznou agresivitou 1
 Prašné s nehorľavým prachom 3
 S otrasmi 2
 S biologickými škodcami 3
 Pasívne s nebezpečenstvom požiaru 2
 Pasívne s nebezpečenstvom výbuchu 2
 Vonkajšie 4
 Pod prístreškom 4
Lehoty pravidelných revízií podľa umiestnenia elektrického spotrebiča
 Priestory určené k zhromažďovaniu viac ako 250 osôb 2
 Murované obytné a kancelárske budovy (mimo bytové priestory) 5
 Rekreačné strediská, školy, škôlky, hotely 3
 Objekty, alebo časti objektov prevedené zo stavebných hmôt stupňa horlavosti C2, C3 2
 Pojazdné a prevozné prostriedky (napr. miešačky a dopravníkové pásy) 1
 Dočasné zariadenia 0,5