Ručné elektrické náradie

Prevádzkovať ručné elektrické náradie je možné len ak zodpovedá predpisom a normám na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. Preto musia byť vykonávané odborné prehliadky a odborné skúšky (revízie), čím je zabezpečená základná bezpečnostná požiadavka pred možným zásahom pred elektrickým prúdom.

Revízia ručného elektrické naradia je súhrn úkonov, pri ktorých sa prehliadkou, meraním a skúšaním zisťuje stav ručného elektrické naradia. Revízie sa vykonávajú:

  • Vždy po oprave.
  • Vždy po každej predpokladanej alebo zistenej poruche.
  • Pravidelne v lehotách uvedených v príslušných normách.

Lehoty vykonávania odborných prehliadok a skúšok (revízií) elektrického ručného náradia podľa STN 33 1600

Skupiny elektrického náradia podľa pracovného využitia: 

skupina A - s náradím sa pracuje len občas (do 100 prevádzkových hodín za rok)
skupina B - s náradím sa pracuje často krátkodobo (od 100 do 250 prevádzkových hodín za rok)
skupina C - s náradím sa pracuje často dlhšiu dobu (viac než 250 prevádzkových hodín za rok) 

Lehoty pravidelných revízií elektrického ručného náradia
skupina náradie triedy ochrany lehoty revízií
A I 6 mesiacov
II a III 12 mesiacov
B I 3 mesiace
II a III 6 mesiacov
C  I  2 mesiace
 II a III 3 mesiace